B&R Automotive Outfitters Koralenhoeve 8D, 2160 Wommelgem BE0865.589.396 +32 3 434 37 97 / [email protected] 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - B&R Automotive Outfitters 


1. Toepasselijkheid 


Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door B&R Automotive Outfitters van hun producten en diensten. 


2. DE LEVERING VAN GOEDEREN/ PRESTATIES 


Klachten inzake de conformiteit van de werken of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en geleverde materialen dient te gebeuren per aangetekende zending, binnen de 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk de levering van de materialen en alleszins vóór elke ingebruikname. 

De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste type voertuig en de uitvoering/ bouwjaar ervan. Bij voorkeur levert de klant eveneens foto’s van het voertuig aan. 

Bij verkeerde info zal de klant gehouden zijn tot de betaling van de retourkosten aan de fabrikant dan wel tot betaling van de materialen die door de fabrikant niet in retour worden genomen. 

Het voertuig dient in cabine als laadruimtes leeg en opgekuist aangeleverd te worden. Bij gebreke hieraan worden opkuiskosten in rekening gebracht a rato van 65 Euro/ u, exclusief BTW. 

De goederen of diensten worden aangeleverd zoals omschreven in de factuur of in de bestelbon en binnen de termijnen zoals aldaar vermeld die evenwel indicatief zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot kosten / schadevergoeding. 


3. M.B.T. DE LEVERINGSDATUM OF – TERMIJN 


Op de bestelbon wordt de juiste leveringsdatum of leveringstermijn aangeduid die –behoudens overmacht- van strikte toepassing is. 

De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de klant. 

Kan B&R Automotive Outfitters deze leveringsdatum of – termijn niet naleven, dan informeert hij de klant onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. 

Hierin kan B&R Automotive Outfitters een verlenging van de leveringsdatum of – termijn meedelen. 

Wordt deze nieuwe termijn – behoudens overmacht – overschreden, dan kan de klant de overeenkomst , zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade. 

Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald. 

De twee voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing indien B&R Automotive Outfitters die laattijdig levert geen verlenging meegedeeld heeft. 

Kan de klant het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of – termijn niet in ontvangst nemen of blijft ze in gebreke binnen de gestelde termijn de volledige betaling te voldoen, dan heeft B&R Automotive Outfitters het recht om , na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief , behalve ingeval van overmacht, garagekosten te rekenen , de overeenkomst te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade. B&R Automotive Outfitters Koralenhoeve 8D, 2160 Wommelgem BE0865.589.396 +32 3 434 37 97 / [email protected] 


4. PRIJS 

De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, mag niet worden verhoogd , onverminderd de toepassing van andere bepalingen voorzien in deze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij mits toestemming van de klant. 

Bij aankoop op de website wordt het bedrag exclusief en inclusief 21% BTW vermeldt. 


5. LEVERING 


De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van B&R Automotive Outfitters, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. 

Indien de klant bij afhaling van het voertuig de factuur nog niet heeft betaald, kan B&R Automotive Outfitters gebruik maken van diens retentierecht en het voertuig niet meegeven met de klant. 

De klant draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering. 

Indien de productie van onderdelen of wisselstukken of andere voorwerpen die deel uitmaken van de overeenkomst zou worden stopgezet, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat B&R Automotive Outfitters hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. 


6. BETALINGSVOORWAARDEN 


Facturen zijn in principe onmiddellijk en contant betaalbaar, tenzij afzonderlijk een bijzondere betalingstermijn is voorzien. 

Het toezenden van facturen wordt beschouwd als een aanmaning om het bedrag te betalen en bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadebeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 25 Euro, evenals een verwijlsintrest a rato van 10% per jaar op het factuurbedrag. 

Bij niet betaling van de facturen behoudt B&R Automotive Outfitters zich het recht voor gebruik te maken van het retentierecht op het betrokken voertuig evenals het recht om verdere prestaties stop te zetten. 

B&R Automotive Outfitters behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het niet uitgevoerde gedeelte. 

Alle geleverde materialen blijven eigendom van B&R Automotive Outfitters tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen. Bijgevolg is het de klant verboden om geleverde materialen door te verkopen, weg te schenken, te vervreemden of te bezwaren met rechten zolang de verschuldigde bedragen aan B&R Automotive Outfitters niet volledig werden betaald. 

Bij betalingen via de webshop wordt u doorverwezen naar een betaalpagina, deze zal het verschuldigd bedrag meteen debiteren via de door u gekozen betaaloplossing. 


7. GARANTIE 


Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is B&R Automotive Outfitters jegens de klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar (voor nieuwe wisselstukken of nieuwe accessoires) of één jaar (voor tweedehands stukken/accessoires) te rekenen vanaf voornoemde levering. Voor sommige productgroepen kan het zijn dat er langere garantietermijnen zijn voorzien, dit kan op aanvraag bekomen worden. B&R Automotive Outfitters Koralenhoeve 8D, 2160 Wommelgem BE0865.589.396 +32 3 434 37 97 / [email protected] 


Herstellingen of aanpassingen zullen evenwel pas uitgevoerd worden na betaling van het volledige factuurbedrag. 

B&R Automotive Outfitters wordt gemachtigd te beslissen of de geplaatste bestelling van toebehoren zoals een inrichting, oprijplank, laadlift, vliegtuigrails en dergelijke, technisch mogelijk zijn dan wel of vooreerst bijkomende aanpassingswerken dienen te gebeuren teneinde te voldoen aan alle technische eisen. Opgelopen vertragingen kunnen nooit leiden tot boetes voor trage levering of commerciële vergoedingen. 

Dergelijke eventuele meerkosten zullen worden gemeld aan de klant. 

Schade aan het voertuig welke B&R Automotive Outfitters zou toegebracht hebben dient binnen de 24 uur na aflevering schriftelijk gemeld te worden. 

Alle herstellingen in garantie worden steeds uitgevoerd in de werkplaats waar de maatschappelijke zetel van B&R Automotive Outfitters gelegen is. 


8. BESTELLING/ ANNULERING 


Goederen worden pas besteld vanaf betaling van het voorschot tenzij andersluidende overeenkomst. 

Bestelde goederen waarbij niet binnen de 60 dagen na melding van mogelijkheid tot plaatsen, afspraak maakt voor plaatsing / ophaling, zullen aangerekend worden voor een kostprijs van 85 Euro/ m2 met de maximale duurtijd van 6 maanden. 

Vóór het verstrijken van deze termijn krijgt de klant een laatste waarschuwing om het product vooralsnog op te halen. Bij gebreke de hieraan gestelde termijn, is B&R Automotive Outfitters gerechtigd hierover te beschikken. 

De levering van goederen en diensten gebeurt in principe bij B&R Automotive Outfitters behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. In voorkomend geval is de klant aansprakelijkheid met betrekking tot opgave van het exacte leveringsadres. 


9. HERROEPINGSRECHT 


De klant heeft het recht om zonder opgave van reden zijn goed terug te sturen binnen de 14 dagen. Deze periode gaat in na de dag van ontvangst van het goed. 

Ingeval van het uitoefenen van het herroepingsrecht door de klant, overhandigt hij de goederen aan B&R Automotive Outfitters of aan een persoon die door B&R Automotive Outfitters gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij B&R Automotive Outfitters zelf aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. 

De termijn is in acht genomen wanneer de klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. 

De klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij B&R Automotive Outfitters ermee instemt deze kosten te dragen of de klant heeft nagelaten mee te delen dat deze laatste deze kosten dient te dragen. 

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de terugbezorgde goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen waar bijkomend B&R Automotive Outfitters een vergoeding kan vorderen voor de haar opgelopen schade. 


10. DOCUMENTEN VAN B&R Automotive Outfitters 

B&R Automotive Outfitters Koralenhoeve 8D, 2160 Wommelgem BE0865.589.396 +32 3 434 37 97 / [email protected] 


Elk document uitgaande van B&R Automotive Outfitters dat de technische eigenschappen van de bestelde goederen of diensten vermeldt, de stempel of handtekening B&R Automotive Outfitters draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is. 


11. OVERMACHT 


De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte. 


12. BEWIJS 


In de voorgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs. 


13. TOEPASSELIJK RECHT EN TERRITORIAAL BEVOEGDE RECHTBANK 


De contractuele relatie tussen de klant en B&R Automotive Outfitters wordt beheerst door het Belgische recht. 

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar B&R Automotive Outfitters haar hoofdzetel heeft. 


14. PERSOONSGEGEVENS 


De persoonsgegevens van de klant zijn bestemd voor het cliëntenbeheer (hierin begrepen de dienstverlening, de waarborg en veiligheid) van B&R Automotive Outfitters die gerechtigd is deze gegevens met dezelfde bestemming over te maken aan de ondernemingen waarmee hij contractueel verbonden is. Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft kosteloos recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en op verbetering. 


15. HOEDANIGHEID EN VERBINTENIS VAN DE KLANT 


Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de klant een consument is in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming (thans vervat in het Wetboek Economisch Recht) of in de zin va artikel 1649 bis §2 , 1° van het Burgerlijk Wetboek d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden. 

Wanneer de klant geen consument is zoals hierboven omschreven zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing met bijkomend de aanvulling: 

• m.b.t. de leveringsdatum of –termijn zoals vervat onder punt 3 die louter indicatief wordt geacht en geen vaste verbintenis inhoudt in hoofde van B&R Automotive Outfitters; 

• m.b.t. de prijs vervat onder punt 4 die steeds vatbaar is voor verhoging indien de door de importeur of constructeur aanbevolen catalogusprijs verhoogt. 16. OVERDRACHT 


De bestelling die op de bestelbon voorkomt , zal noch ten bezwarende titel noch ten kosteloze titel kunnen overgedragen worden door de klant, dan mits het schriftelijk akkoord van B&R Automotive Outfitters. B&R Automotive Outfitters Koralenhoeve 8D, 2160 Wommelgem BE0865.589.396 +32 3 434 37 97 / [email protected] 17. BESTELLINGEN 


De bestelling wordt definitief gesloten na ondertekening van de bestelbon, tenzij anders bepaald. 

De verkoop wordt geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van B&R Automotive Outfitters, waar de betalingen dienen te gebeuren. 


18. VERBINTENISSEN 


Als onafhankelijk handelaar , handelt B&R Automotive Outfitters in eigen naam en voor eigen rekening. Hij is geenszins mandataris , noch van de constructeur , noch van de invoerder, die bijgevolg door hem of zijn handelingen niet kunnen verbonden worden. 


19. AANSPRAKELIJKHEID 


De aansprakelijkheid van B&R Automotive Outfitters voor de schade veroorzaakt door de gebreken in zijn producten, wordt geregeld door de wet van 25/02/1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. 


20. DEELBAARHEID 


Indien een clausule (of een deel van een clausule) nietig, niet tegenstelbaar of op elke andere wijze niet afdwingbaar zou zijn, zal deze nietigheid of niet-tegenstelbaarheid geen impact hebben op de overige contractuele bepalingen. Partijen zullen in voorkomend geval het nodige doen om de nietige of niet-werkbare clausule te vervangen door een geldige alternatieve formule met gelijke economische uitwerking. 


21. VERZENDEN VAN GOEDEREN 


Bij verzending van goederen dient de klant zelf het juiste afleveradres en voorwaarden door te geven aan B&R Automotive Outfitters. Veranderingen in de levering en de kosten die hiermee gepaard gaan, zullen in kost gebracht worden en aangerekend worden. 


22. PUBLICITEIT 


B&R Automotive Outfitters behoudt zich het recht foto’s te trekken van de uitgevoerde werken voor zowel interne als commerciële doeleinden. 

Wanneer B&R Automotive Outfitters werken uitvoert aan het voertuig, zullen wij een sticker met de tekst “automotiveoutfitters.be” op de achterzijde van het voertuig aanbrengen. Deze is +/- 25cm lang op 1.5cm hoog. 

Indien de klant niet akkoord gaat met één van de bovenstaande alinea’s inzake publiciteit, dient hij dit expliciet te melden voor aanvang van de werkzaamheden. 

Hulp nodig?
Hulp nodig?
Snel iets vragen?
Snel iets vragen?
Bel - +32 3 434 37 97
...of stuur een mailtje
...of stuur ons een